Jouw ondernemerspensioen in de onderneming vervalt

In mijn eerste en tweede blog schreef ik vol enthousiasme over de oudedagsreserve. Eén van de mogelijkheden die je als ondernemer hebt om je pensioen op te bouwen. Hoewel je op dit moment nog steeds gebruik kan maken van deze fiscaal gunstige manier van pensioenopbouw, gaat dit volgend jaar veranderen. De overheid heeft op 20 mei 2022 haar voorjaarsnota gepresenteerd. Daaruit blijkt dat je odernemerspensioen in de onderneming vervalt vanaf 2023. Daarom dit tussentijdse blog om je te vertellen wat er gaat veranderen.

Wat gaat er veranderen?

In de voorjaarsnota heeft de overheid belastingmaatregelen getroffen om de begrotingstekorten die door o.a. de Corona crisis zijn ontstaan in te perken. Eén van de maatregelen is het afschaffen van de mogelijkheid om binnen je onderneming pensioen op te bouwen, in de vorm van een oudedagsreserve.

Vanaf wanneer gaat dit wijzigen?
Dat is een hele goede vraag. De mogelijkheid om pensioen op te bouwen binnen je onderneming wordt per 1 januari 2023 afgeschaft.

Wat gaat dit voor jouw als ondernemer betekenen?

Over 2022 heb je nog de mogelijkheid om te sparen voor de oudedagsreserve. De wijze van berekening blijft hetzelfde zoals omschreven in het blog "Hoeveel pensioen mag ik sparen?".

Heb je in voorgaande jaren al pensioen opgebouwd in je oudedagsreserve?
Geen zorgen, in de voorjaarsnota staat vermeld, dat de tot 1 januari 2023 opgebouwde oudedagsreserve, op de gebruikelijke wijze mag worden afgewikkeld. Dit betekent dat wanneer je hiertoe besluit je de oudedagsreserve in jouw onderneming kan laten afnemen. De afname van jouw oudedagsreserve resulteert in winst voor jouw onderneming. Hierover ben je dus inkomsten belasting verschuldigd. Met het bedrag van jouw oudedagsreserve kun je vervolgens een lijfrente product bij een bank of verzekeraar aankopen. Het bedrag waarmee je de lijfrente aankoopt is fiscaal aftrekbaar van je inkomen.

Moet ik nu al in actie komen?

Nee, je hoeft niet nu direct in actie te komen. De plannen in de voorjaarsnota gaan voor wat betreft de oudedagsreserve gelden vanaf 1 januari 2023.

Wil je nu al wat meer weten of met mij in gesprek gaan over je opties? Neem dan gerust contact met me op

---------------------

Usnach Baauw is Startclublid, pensioenexpert en helpt met zijn eigen bedrijf Financial Planning Nederland ondernemers bij goed en helder pensioenadvies.

DGA-Pensioen voor de ondernemer met een B.V.

In blog 1 en blog 2 heb ik stil gestaan bij pensioen voor ondernemers (eenmanszaak, Zzp’er, VOF). Maar hoe werkt het DGA-pensioen voor de ondernemer met een B.V.? Oftewel: hoe regel je je pensioen als Directeur Groot Aandeelhouder?

In dit blog, vertel ik meer over hoe je als ondernemer met een B.V. jouw pensioen kan regelen en welke keuzes je hebt.

Maar eerst even een korte uitleg, waarom de DGA een bijzondere positie heeft ten opzichte van de ondernemer met een éénmanszaak, Zzp’er of VOF.

De DGA versus de ondernemer

Zowel de DGA als de ondernemer, voeren een bedrijf. Juridisch is er een duidelijk verschil. De ondernemer voert zijn onderneming namelijk geheel voor eigen rekening en risico, terwijl de DGA met zijn eigen B.V. een arbeidsovereenkomst sluit. De B.V. is een rechtspersoon met eigen bevoegdheden. De DGA is bestuurder en aandeelhouder, en daarmee ook aansprakelijk als bestuurder.

Ook fiscaal is er een verschil. De inkomsten van de ondernemer worden namelijk belast is BOX I. De inkomsten uit de BV worden belast in de vennootschap belasting (VPB). Uitgekeerde winst uit de B.V. aan de DGA wordt belast is BOX II.

Ik heb aandelen, ben ik dan altijd DGA?

Kun je nu zomaar zeggen dat als je aandelen in een B.V. bezit, je daarmee direct DGA bent? Nee, dit is niet altijd het geval.

In hoofdlijnen:

Je bent DGA wanneer je tenminste 5% van de aandelen bezit! Fiscaal heb je dan een aanmerkelijk belang. Let op er zijn nog overige voorwaarden die ertoe kunnen leiden dat je een aanmerkelijk belang hebt, terwijl je minder dan 5% van de aandelen in een B.V. bezit.

Voor de Pensioenwet (hierin staan de regels ten aanzien van werknemerspensioen) ben je DGA als je tenminste 10% van de aandelen bezit.

Bezit je minder dan 10% van de aandelen in een B.V? Dan wordt toezegging van het pensioen geregeld via de B.V., zoals dat ook gaat voor andere werknemers die in dienst zijn bij de B.V. Dat komt door de beschermende werking van de Pensioenwet.

Het DGA-pensioen voor de ondernemer met een B.V.

Het pensioen voor de DGA is de afgelopen jaar sterk beïnvloed door gewijzigde wet- en regelgeving. Ik beperk me daarom tot de mogelijkheden die je nu als startende DGA hebt. Hierbij heb ik het dan over de DGA die meer dan 10% van de aandelen bezit.

Welke mogelijkheden heb je nu om als DGA pensioen op te bouwen?

Als DGA heb je meerdere mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Net als de ondernemer, kun je ervoor kiezen om in de privésfeer te sparen voor je pensioen. Dit kan zijn:

 1. Sparen of beleggen in privé BOX III
 2. Sparen of beleggen in een lijfrente product privé BOX I

Over deze vormen vind je meer informatie terug in blog 1 en blog 2.

Een andere mogelijkheid is om een pensioenovereenkomst te sluiten met je B.V.. Je bent verplicht deze pensioenovereenkomst onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. Dit betekent dat de opbouw van de pensioentoezegging plaatsvindt bij een pensioenfonds of een levensverzekeraar.

De verschillende soorten pensioenovereenkomsten die je kunt afsluiten.

DGA-pensioen voor de ondernemer met een B.V. kan via verschillende vormen worden afgesloten. Hieronder zal ik deze kort bespreken.

 1. Aanspraakregeling

Dit zijn regelingen waarbij de hoogte van je te ontvangen pensioenuitkering vaststaat. Deze zijn weer onder te verdelen in:

 1. Middelloon pensioen (o.a. berekend over je gemiddelde salaris vanaf aanvangsdatum pensioentoezegging)
 2. Eindloon pensioen (berekend over je laatst verdiende salaris)

De wijze van berekening van de hoogte van je pensioen zijn vergelijkbaar. In mijn volgende blog zal ik wat rekenvoorbeelden geven.

LET OP: Op dit moment ligt er een wetsvoorstel (Wet Toekomst Pensioenen). In dit wetsvoorstel is het niet langer mogelijk om pensioen volgens een middelloon- of eindloonpensioen op te bouwen. Deze wet zal, naar het nu naar uit ziet, op 1 januari 2023 ingaan. Er zal dan nog een overgangsperiode zijn om bestaande regelingen om te zetten.

 1. Kapitaalregeling

In deze vorm van pensioenopbouw is de hoogte van de te ontvangen pensioenuitkering niet zeker. In de pensioenovereenkomst met de B.V. spreek je een op te bouwen kapitaal af. Hiervoor sluit je een verzekering af bij een levensverzekeraar. Het kapitaal wordt gespaard door de te betalen pensioenpremies te beleggen.

Wanneer je met pensioen gaat koop je vervolgens met het opgebouwde kapitaal een levenslang ouderdomspensioen in. Dit kan bij een verzekeraar naar keuze.

 1. Beschikbare premieregeling

Deze vorm lijkt erg veel op de kapitaalregeling. Anders hierin is dat je NIET weet wat het te bereiken pensioenkapitaal gaat worden. Uiteraard kan er wel een schatting worden gemaakt van het te bereiken kapitaal en aan te kopen pensioenuitkering.

Een belangrijk verschil tussen de aanspraakregeling en de kapitaal- /beschikbare premieregeling, is de hoogte van de premie. Omdat de hoogte van de aanspraak bij middelloon- en eindloonpensioen vaststaat zal de pensioenuitvoerder waar jouw pensioen is verzekerd ieder jaar berekenen wat de hoogte van de premie is. Deze is over het algemeen hoger dan de premie voor een kapitaal- of een beschikbare premieregeling

Een tweede belangrijk verschil is dat je een middelloon- en eindloon pensioen anders opneemt in je boekhouding. Jouw accountant kan je hierover meer vertellen.

Waarom pensioen opbouwen bij een pensioenuitvoerder?

Wanneer je pensioen opbouwt bij een pensioenuitvoerder, zijn de premies die de B.V. betaalt aftrekbaar van de winst. Hierdoor betaalt de B.V. minder vennootschapsbelasting.

Ga je op of na de AOW gerechtigde leeftijd met pensioen, dan betaal je in de eerste belastingschijf een lager belastingtarief, dan vóór je AOW gerechtigde leeftijd.

Het levert je belastingvoordeel op, doordat je minder vennootschapsbelasting betaald, en wanneer je met pensioen gaat vanaf de AOW gerechtigde leeftijd een lager belastingtarief over jouw DGA-pensioen in BOX I.

Voor nu even genoeg informatie…

Voor nu geeft deze blog wel even genoeg stof tot nadenken over jouw DGA pensioen. In mijn volgende blog zal ik wat verder ingaan over de besproken pensioenvormen die je als DGA hebt en net als in blog 2 wat rekenvoorbeelden geven.

Kun je niet wachten en wil je nu al weten wat jij kan doen aan je pensioen of heb je behoefte aan advies? Neem dan gerust contact met me op.

---------------------

Usnach Baauw is Startclublid, pensioenexpert en helpt met zijn eigen bedrijf Financial Planning Nederland ondernemers bij goed en helder pensioenadvies.

Hoeveel mag ik voor mijn ondernemerspensioen sparen?

In mijn vorige blog Pensioen opbouwen als ondernemer: dat regel je zelf! heb ik in uitgelegd waarom het belangrijk is om nu over jouw pensioen na te denken. Ik heb in hoofdlijnen uitgelegd welke keuzes jij als ondernemer hebt, wanneer je geld apart wilt zetten voor jouw pensioen. In dit blog vertel ik je hoeveel je ondernemerspensioen mag sparen. Ik sta stil bij een aantal vormen van de keuzes die jij hebt als ondernemer en ik geef je een paar rekenvoorbeelden. Net als in mijn eerste blog bedoel ik met ondernemer, de ondernemer met een éénmanszaak, de ZZPer of VOF,

Pensioen in jouw onderneming

Pensioen opbouwen in jouw onderneming heeft een aantal voor- en nadelen(risico’s). Ieder jaar mag je een bedrag aftrekken van jouw winst. Wanneer je dit doet, voeg je het dit bedrag in jouw boekhouding toe aan de oudedagsreserve. De oudedagsreserve is het bedrag dat jij in jouw boekhouding gereserveerd hebt. Je bent alleen niet verplicht dit bedrag ook daadwerkelijk op een bankrekening apart te zetten.

Het voordeel is nu natuurlijk dat je op dit moment kan genieten van het fiscale voordeel en het feit dat je nog kan beschikken over het geld wat je in jouw boekhouding hebt toegevoegd aan de oudedagsreserve.

Het risico is dat je op een gegeven moment belasting zal moeten betalen over de opgebouwde oudedagsreserve. Dit kan op verschillende momenten zijn, bijvoorbeeld wanneer je stopt met ondernemen of wanneer je met pensioen wilt gaan. Als jouw ondernemingsvermogen uiteindelijk te weinig blijkt te zijn kan dit zeer nadelige gevolgen hebben.

Overleg deze vorm van pensioen opbouwen altijd met jouw boekhouder of pensioenadviseur.

Hoe bereken je wat je opzij mag zetten?

Hoe je berekent wat je precies opzij mag zetten? Dit leg ik uit met een kort rekenvoorbeeld. In dit voorbeeld zie je een balans voor- en na toevoegen van een bedrag aan de oudedagsreserve en hoe je de oudedagsreserve berekent.

BALANS VOOR TOEVOEGING AAN DE OUDEDAGSRESERVE

Activa zijde Passiva zijde
OMSCRIJVING  BEDRAG OMSCHRIJVING  BEDRAG
Pand  € 150.000,00 Eigen vermogen  €   40.500,00
Bedrijfsauto  €   30.000,00
Voorraad  €   10.000,00 Hypotheek Pand  € 130.000,00
Bank  €     7.500,00 Financiering Bedrijfsauto  €   25.000,00
Debiteuren  €     1.500,00 Crediteuren  €     3.500,00
 € 199.000,00  € 199.000,00

Berekening toe te voegen bedrag aan oudedagsreserve

Stel na aftrek van bedrijfskosten is er een winst gerealiseerd van  € 90.000,00

Om te bepalen hoeveel je nu opzij mag zetten moet je de volgende gegevens gebruiken.

Percentage van de winst wat je mag toevoegen aan de oudedagsreserve          9,44%         in 2021

Het maximale bedrag dat je mag toevoegen aan de oudedagsreserve               € 9.395,00 in 2021

Over 2021 kun je toevoegen aan de oudedagsreserve € 8.496,00

Hoe ziet je balans er nu uit na dat je dit bedrag hebt toegevoegd aan de oudedagsreserve?

Activa zijde Passiva zijde
OMSCHRIJVING  BEDRAG OMSCHRIJVING  BEDRAG
Pand  € 150.000,00 Eigen vermogen  €   32.004,00
Bedrijfsauto  €   30.000,00 Oudedagsreserve  €     8.496,00
Voorraad  €   10.000,00 Hypotheek Pand  € 130.000,00
Bank  €     7.500,00 Financiering Bedrijfsauto  €   25.000,00
Debiteuren  €     1.500,00 Crediteuren  €     3.500,00
 € 199.000,00  € 199.000,00

LET OP:

Bij jouw aangifte inkomstenbelasting geef je aan dat je een bedrag hebt toegevoegd aan de oudedagsreserve. Dit bedrag wordt (deels) afgetrokken van je belastbaar inkomen. Ik leg meer uit over aftrek van oudedagsreserve en of lijfrente in een volgend blog.

Pensioen opbouwen in privé (Lijfrente)

Wanneer je pensioen buiten je onderneming wilt opbouwen en gebruik wilt maken van de fiscale voordelen, dan kun je gebruikmaken van de jaarruimte. De jaarruimte is het bedrag dat je maximaal kan sparen voor jouw pensioen. Het sparen doe je in de vorm van een lijfrente product.

Je kunt dan kiezen uit:

 1. Lijfrente product bij een levensverzekeraar
 2. Lijfrente product bij een bank
  1. Lijfrente spaarrekening
  2. Lijfrente beleggingsrekening

Deze producten verschillen sterk van elkaar, zowel in de wijze waarop de uitkering van het pensioen mag plaatsvinden, als wat er met het opgespaarde pensioen gebeurt bij overlijden. In een volgend blog zal ik nog verder ingaan op pensioen opbouwen in privé. Zodat deze verschillen duidelijk worden.

Hoe bereken je wat je opzij mag zetten?

Om de jaarruimte te berekenen zal ik bovenstaand voorbeeld gebruiken. De jaarruimte wordt berekend je inkomen. Hierbij mag je ook de bijtelling van een eventuele auto van de zaak meenemen.

In het eerdere voorbeeld stond een bedrijfsauto op de balans voor € 30.000,00. Stel de cataloguswaarde van deze auto is € 40.000,00 en wordt ook in privé gebruikt. Door de auto ook privé te gebruiken krijg je een bijtelling op je inkomen. Dit is 22% van de cataloguswaard.

Het inkomen over 2021 wordt:

Winst               € 90.000,00 (na kosten, voor ondernemersaftrek)

Bijtelling           €   8.800,00

Totaal              € 98.800,00

Het maximale inkomen waarover je de jaarruimte kan berekenen is in 2021 € 112.189,00.

Omdat je ook AOW ontvangt wordt er een vast bedrag afgetrokken van je inkomen. Het bedrag dat overblijft wordt vermenigvuldigt met 13,3%. Heb je nog elders pensioen opgebouwd in het voorgaande jaar in loondienst dan wordt het opgebouwde pensioen in dat jaar afgetrokken van jouw jaarruimte.

In ons voorbeeld wordt de jaarruimte als volgt berekend:

Inkomen           € 98.800,00

Franchise         € 12.672,00 (af ivm AOW)

Totaal              € 86.128,00

Jaarruimte        € 11.456,00 (afgerond naar boven)

Je bent niet verplicht dit gehele bedrag opzij te zetten. Je kan er dus voor kiezen een lager bedrag op zij te zetten. Het bedrag dat je opzij zet in één van de eerder omschreven lijfrente producten kun je deels aftrekken van je inkomen.

En nu maar even naast elkaar leggen…

Wat zijn nu de verschillen. Hiervoor maak ik voor het gemak deels gebruik van mijn voorbeeld

PENSIOEN IN JOUW ONDERNEMING PENSIOEN IN PRIVÉ
Aftrekbaar bedrag € 8.496,00 Aftrekbaar bedrag € 11.456,00
Verplicht opzij zetten? Nee Verplicht opzij zetten? Ja
Volledige bedrag toevoegen? Ja Volledig bedrag opzetten? Nee
Bouwt rendement op Nee Bouwt rendement op? Ja

Tot slot

Je hebt nu wat voorbeelden gezien hoeveel je voor je ondernemerspensioen mag sparen. Hoeveel dat voor jouw is, is geheel afhankelijk van jouw persoonlijke financiële situatie. Wil je meer weten over jouw mogelijkheden om pensioen op te bouwen of heb je behoefte aan advies. Neem dan geheel vrijblijvend contact met me op.

In mijn volgende blog...

In blog 1 en 2 heb ik je verteld waarom en hoe je pensioen kan opbouwen als ondernemer. Wanneer je een B.V. hebt ben je natuurlijk ook ondernemer, maar wordt je door de belastingdienst gezien als Directeur Groot Aandeelhouder en zijn de fiscale mogelijkheden om pensioen op te bouwen anders geregeld.

In blog 3 zal ik meer vertellen over hoe je als ondernemer van een B.V. pensioen kan opbouwen.

---------------------

Usnach Baauw is Startclublid, pensioenexpert en helpt met zijn eigen bedrijf Financial Planning Nederland ondernemers bij goed en helder pensioenadvies.

Pensioen opbouwen als ondernemer: dat regel je zelf!

Je bent ondernemer, net gestart of al een aantal jaren. Als ondernemer ben je vooral op jezelf aangewezen. Je bent natuurlijk vooral bezig om jouw onderneming gezond te houden. Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn. Eén van de dingen die op de lange termijn ook gaan spelen, is je pensioen. Want wat doe je als je wilt stoppen met werken? Heb je genoeg gespaard om rond te komen? Wanneer wil je stoppen? Het is belangrijk dat je hier op tijd over nadenkt. In dit blog geef ik tips en informatie over pensioen ondernemers.

Waarom nu al over pensioen nadenken? Ik ga nog lang niet stoppen...

Dit is een herkenbare reactie als ik over pensioen begin. Toch is het belangrijk om vroeg te gaan sparen voor jouw pensioen. Hiervoor zijn veel argumenten te bedenken. De belangrijkste vind ik zelf jouw wensen, dromen en doelstellingen en wat is er nodig om deze te bereiken. Maar één van de praktischere argumenten is, dat als je vroeg begint met sparen voor jouw pensioen, jouw gespaarde geld meer tijd heeft om meer op te gaan leveren.

Hoe bouw je pensioen op als ondernemer?

Pensioen opbouwen als ondernemer, hoe doe je dat? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk helder te zijn over de term 'ondernemer'. Ik heb het dan over de ondernemer met een éénmanszaak, de ZZP'er en de VOF. Heb je een B.V. dan ben je natuurlijk aan het ondernemen, maar de regels voor pensioen voor de DGA van een B.V. zijn anders. Deze komen terug in een volgend blog.

Als ondernemer kun je op meerdere manieren pensioen opbouwen.

 1. Je kan geld opzij zetten op een spaarrekening in privé.
 2. Je kan als ondernemer pensioen in jouw eigen onderneming opbouwen.

Dit heet de oudedagsreserve.

Om een oudedagsreserve in jouw onderneming op te bouwen moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

Hoeveel je aan jouw oudedagsreserve mag toevoegen is wettelijk bepaald en er zit een maximum aan.

 1. Je kan ook kiezen om jouw pensioen op te bouwen in de privésfeer. Dat kun je doen in de vorm van een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrekening.

Ook hier geld een maximum wat je opzij kan zetten. Wanneer je ervoor kiest om pensioen op te bouwen in een lijfrente product, kun je gebruik maken van de jaarruimte. In sommige situaties heb je ook nog de mogelijkheid om over voorliggende jaren lijfrente te sparen. Dit heet de reserveringsruimte.

De jaar- en reserveringsruimte is een bedrag dat je kan sparen als aanvulling op werknemerspensioen, dus wanneer je een pensioentekort hebt. Als ondernemer heb je natuurlijk geen werknemers pensioen, dus kun je maximaal gebruik maken van de jaar- en of reserveringsruimte.

Welke keuze maak je om pensioen op te bouwen als ondernemer?

Welke keuze je maakt, is natuurlijk afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Om je toch wat meer inzicht te geven, heb ik per punt de verschillen en risico’s opgesomd.

Ik kies voor zelf sparen in Box 3

In dit geval kun je ten alle tijden over jouw geld beschikken. Het nadeel is dat er geen extra fiscaal voordeel is. Bouw je veel vermogen op dan zul je belasting betalen in Box 3 als dit groter is dan € 50.650,-.

Ik kies voor een oudedagsreserve in mijn onderneming

Hierbij kun je gebruik maken van de fiscale voordelen. Het bedrag dat je aan je oudedagsreserve toevoegt kun je aftrekken van de winst. Hierover hoef je dus niet direct belasting te betalen. Dit doe je pas wanneer je jouw oudedagsreserve omzet in een uitkerende lijfrente. Daarnaast zit jouw opgebouwde oudedagsreserve in jouw onderneming. Je beschikt dus nog steeds over het geld.

Je loopt wel een risico. Wanneer je stopt met ondernemen. Zal de belastingdienst met je willen afrekenen over jouw laatste winst. Dit heet de stakingswinst. Jouw stakingswinst bestaat onder andere uit de opgebouwde oudedagsreserve. Het kan voorkomen dat nadat je bent gestopt met ondernemen er minder geld overblijft dan jouw oudedagsreserve. Dit heeft nadelige gevolgen. Je moet namelijk nog wel belasting betalen over jouw opgebouwde oudedagsreserve.

Ik kies voor een lijfrente product om pensioen op te bouwen

Ook in dit geval kun je gebruik maken van fiscale voordelen. De premie (jaar- of reserveringsruimte) die je betaalt is fiscaal aftrekbaar. Dit regel je bij de aangifte inkomstenbelasting.

De premies die je hebt geïnvesteerd staan vast op een geblokkeerd lijfrente product. Je hebt dus geen beschikking meer over dit geld, mocht je bijvoorbeeld een onvoorziene uitgave hebben.

Extra fiscaal voordeel

Wanneer je jouw oudedagsreserve of lijfrente in de privésfeer laat uitkeren op of na jouw AOW gerechtigde leeftijd, dan betaal je een lager belastingtarief in de eerste schijf. Hierdoor heb je een extra fiscaal voordeel. Je hebt immers aftrek genoten over een hoger tarief.

Hoe regel je dit nu allemaal?

Jouw pensioen kun je op veel manieren regelen. Je kan dit zelf regelen, of bijvoorbeeld via een pensioenadviseur.

Wil jij je vooral richten op je onderneming, maar heb je wel behoefte aan advies? Neem dan contact op met Financial Planning Nederland. Wij helpen je graag verder en kijken dan samen met jouw wat het beste bij jou past.

Over dit blog

Tot slot een kleine nabrander…

Met dit blog hoop ik pensioenbewustzijn bij ondernemers te vergroten. Zodat jij leert hoe je pensioen opbouwt als ondernemer. Omdat pensioen voor velen best complex is zal ik in de toekomst meerdere blogs schrijven over verschillende onderwerpen, zoals DGA pensioen. Ook zal ik in volgende blogs sommige onderwerpen verder uitdiepen.

Wil je meer ondernemerstips lezen? Kijk dan eens bij onze andere blogs.

---------------------

Usnach Baauw is Startclublid, pensioenexpert en helpt met zijn eigen bedrijf Financial Planning Nederland ondernemers bij goed en helder pensioenadvies.