Stappenplan kinderopvang starten

Deze informatie is geplaatst door KVK | Centraal Bureau voor de Statistiek | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als u een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang start, heeft u een geschikte locatie nodig. Neem voldoende geschikt personeel aan. Laat uw kinderdagopvang in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) registreren. En zorg dat u aan alle wettelijke eisen voldoet. Volg dit stappenplan als u een kinderopvang wilt beginnen.

1. Controleer het bestemmingsplan

Heeft u een goede locatie gevonden? Bekijk dan eerst het bestemmingsplan van uw gemeente. Is een locatie volgens het bestemmingsplan niet geschikt voor kinderdagopvang? Met een omgevingsvergunning kunt u toestemming vragen om van het bestemmingsplan af te wijken.

Aantal bedrijven in uw regio

Wilt u weten hoeveel bedrijven in uw branche actief zijn in uw regio? Check het met de KVK Bedrijventeller.

2. Voldoe aan de inrichtingseisen

Uw kinderopvang moet voldoende ruimtes hebben. Deze moeten geschikt zijn om veilig in te spelen en te rusten. Ook moeten de ruimtes passen bij de leeftijd en het aantal kinderen dat u opvangt. Check de inrichtingseisen.

3. Houd rekening met brandveiligheidseisen

Als u kinderopvang biedt aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, dan heeft u van uw gemeente een vergunning voor brandveiligheid nodig. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding via het Omgevingsloket. De brandweer of gemeente komt dan langs om te controleren of u aan de brandveiligheidseisen voldoet.

4. Stel een voedselveiligheidsplan of een hygiënecode op

Als u zelf eten en drinken bereidt moet u een HACCP-voedselveiligheidsplan opstellen. U kunt ook een goedgekeurde hygiënecode volgen. Bijvoorbeeld die van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

5. Neem voldoende gekwalificeerd personeel aan

Medewerkers in de kinderdagopvang moeten aan bepaalde beroepseisen voldoen. Check welke diploma’s en opleidingen gekwalificeerd zijn voor pedagogisch medewerkers. U moet zorgen voor een verantwoorde opvang van kinderen, maar hoeft hier zelf geen diploma's voor te hebben. In de cao Kinderopvang staan afspraken over arbeidsvoorwaarden voor de gehele branche Kinderopvang.

Hogere eisen kwaliteit kinderopvang

Vanaf 2023 moeten medewerkers voldoen aan regels voor Nederlandse taalvaardigheid. Voor werken met baby's komt er een scholingseis. Lees hier alle veranderingen.

6. Bereken de beroepskracht-kindratio (BKR)

Bereken met de rekentool beroepskracht-kindratio (bkr) hoeveel medewerkers u nodig heeft voor het aantal kinderen per leeftijdsgroep. Zo moet u zich houden aan het vier-ogenprincipe. Dit betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht.

Afwijken van het beroepskracht-kindratio

Volgens de drie-uursregeling mag u per dag 3 uur afwijken van de beroepskracht-kindratio. Voorwaarde is wel dat de kinderopvang minimaal 10 uur aaneengesloten geopend is. U mag nooit minder dan de helft van het verplichte aantal pedagogisch medewerkers inzetten. Ook niet bij uitjes.

7. Zorg dat voldoende medewerkers een kinder-EHBO-certificaat hebben

Tijdens de openingsuren moet er altijd een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig zijn. Zorg daarom dat voldoende medewerkers dit certificaat hebben.

8. Wijs mentoren aan

Wijs aan ieder kind een mentor toe. Een vast gezicht is een pedagogisch medewerker die altijd werkt als het kind aanwezig is in de kinderopvang. Check hoeveel vaste gezichten u maximaal per kind mag inzetten volgens het vaste-gezichten criterium.

9. Zorg voor een maximaal aantal vaste gezichten

Bij de opvang geldt een maximaal aantal vaste gezichten per kind. Check hoeveel vaste gezichten u maximaal per kind mag inzetten volgens het vaste-gezichten criterium.

10. Vraag een verklaring omtrent het gedrag (VOG) Rechtspersonen aan

Voor het starten van een kinderopvang moet u een VOG Rechtspersonen aanvragen. Hiermee bewijst u dat uw onderneming of werknemers op sleutelposities, geen strafbare feiten gepleegd hebben.

11. Vraag een verklaring omtrent het gedrag (VOG) Particulieren aan

Voor alle medewerkers van de kinderopvang moet u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) (particulieren) aanvragen.

12. Zorg voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang

Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. U en uw medewerkers worden regelmatig gecontroleerd op strafbare feiten.

13. Schrijf uw kinderopvang in bij KVK

U moet uw kinderopvang inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

14. Maak een pedagogisch beleidsplan

U moet een pedagogisch beleidsplan hebben waarin u uw visie geeft op de omgang met kinderen. Het pedagogisch beleidsplan moet actueel zijn. Veranderen de omstandigheden in uw kinderopvang? Of veranderen uw inzichten in onderwerpen uit het pedagogisch beleidsplan? Dan moet u het plan aanpassen.

15. Werk met een pedagogisch beleidsmedewerker

Uw kinderopvangorganisatie moet werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Deze coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Ook ontwikkelt en bewaakt de pedagogisch beleidsmedewerker de ontwikkeling van pedagogisch beleid van uw kinderopvang.

16. Zorg voor een Veiligheids- en gezondheidsbeleid

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft u hoe uw medewerkers moeten handelen in de kinderopvang. U moet de oudercommissie betrekken bij het schrijven van dit beleid.

17. Vraag registratie aan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Vraag via uw gemeente een registratie aan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Doe dat ten minste 10 weken voordat u opengaat. Biedt u zowel dagopvang als buitenschoolse opvang op hetzelfde adres? Dan moet u 2 LRK-registraties aanvragen.

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

De GGD controleert na uw aanvraag of uw opvang aan alle eisen voldoet. De GGD'en en gemeenten houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Zij zijn daarbij 'Streng aan de poort'. Dat houdt in dat uw kindercentrum vanaf registratie volledig moet voldoen aan alle kwaliteitseisen.

18. Stel een reglement oudercommissie op

U moet per locatie een oudercommissie instellen. Het reglement voor de oudercommissie moet u klaar hebben binnen 6 maanden na uw verzoek tot registratie in het LRK. Gebruik hiervoor een modelreglement van De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en Brancheorganisatie Kinderopvang.

Lees meer over het adviesrecht van een oudercommissie bij kinderopvang.

19. Meld u aan bij de Geschillencommissie

U moet zich aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit doet u voor al uw vestigingen. Laat de ouders en de oudercommissie dat u bent aangemeld bij de geschillencommissie.

20. Zorg voor een meldcode kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijft in 5 stappen wat u en uw medewerkers moeten als er een vermoeden is van kindermishandeling. Vermoedt u acute (direct gevaar) of structurele onveiligheid (voortdurend gevaar). Dan bent u verplicht dit te melden bij Veilig Thuis.

21. Houd u aan de informatieplicht richting ouders

U moet ouders van kinderen die u opvangt op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen in wetten en regels voor kinderopvang. Dit heet informatieplicht. Lees op de website Veranderingen kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het laatste nieuws.

Medisch kinderdagverblijf

De organisatie van een medisch kinderdagverblijf wordt anders geregeld dan voor bedrijven en valt daarom buiten dit stappenplan. Vergoedingen komen niet vanuit de klant. De zorg wordt verleend door medische specialisten zoals psychologen, orthopedagogen en fysiotherapeuten.

Feiten en cijfers: kinderdagverblijven

De grafiek laat het aantal kinderdagverblijven in Nederland zien per kwartaal. Het aantal kinderdagverblijven neemt de afgelopen jaren vrijwel onafgebroken toe.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.