Redenen voor ontslag

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U mag uw werknemer alleen ontslaan als u daarvoor een goede reden heeft. In de wet staat wat een goede reden kan zijn. In sommige situaties mag u uw werknemer helemaal niet ontslaan. En soms heeft u geen reden nodig voor het ontslag. Uw werknemer mag zonder goede reden ontslag nemen.

Wat zijn toegestane redenen voor ontslag?

U mag uw werknemer ontslaan:

 • om bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld bij een reorganisatie, een bedrijfsverhuizing of faillissement.
 • als uw werknemer 2 jaar of langer arbeidsongeschikt is.
 • als uw werknemer vaak ziek is en dit ernstige gevolgen heeft voor uw bedrijf. Een andere functie of aangepast werk is niet mogelijk.
 • als uw werknemer onvoldoende functioneert. U moet dan wel aantonen dat u uw werknemer hier vaker op gewezen heeft. U heeft uw werknemer voldoende kans gegeven om zijn functioneren te verbeteren.
 • als uw werknemer verwijtbaar gedrag vertoont of verwijtbaar iets nalaat. Bijvoorbeeld stelen, dronken op het werk verschijnen, diploma’s vervalsen of werk weigeren zonder goede reden. Hiervoor mag u uw werknemer vaak zelfs op staande voet ontslaan.
 • als uw werknemer ernstige gewetensbezwaren heeft tegen de werkzaamheden en u kunt geen ander werk bieden.
 • bij een verstoorde arbeidsrelatie die niet meer te herstellen is.
 • bij andere omstandigheden. Bijvoorbeeld als uw werknemer illegaal in Nederland is of in de gevangenis zit.
 • als uw werknemer om verschillende redenen niet functioneert. Sinds 1 januari 2020 kunt u via de kantonrechter uw werknemer ontslaan op cumulatiegrond. Dit betekent dat ontslag ook mogelijk is door een combinatie van bovengenoemde omstandigheden. Let op: bedrijfseconomische redenen of langdurig arbeidsongeschiktheid mogen niet worden gecombineerd met andere redenen.

Sinds 1 januari 2020 extra vergoeding bij ontslag op cumulatiegrond via kantonrechter

Beëindigt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst volgens de cumulatiegrond? Dan kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen. Deze extra vergoeding is maximaal 50% van de transitievergoeding.

Herplaatsing

Voor u uw werknemer kunt ontslaan, moet u eerst kijken of herplaatsing mogelijk is.

Wanneer mag u uw werknemer zonder reden ontslaan?

 • Als uw werknemer de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Als u uw werknemer tijdens een proeftijd ontslaat.

Wanneer mag u uw werknemer niet ontslaan?

In een aantal gevallen mag u uw werknemer niet ontslaan:

 • tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • als u tijdens de ziekte nauwelijks iets aan de re-integratie van uw werknemer heeft gedaan. U moet daarom verplicht langer loon doorbetalen.
 • tijdens een zwangerschap, zwangerschaps- en bevallingsverlof en 6 weken daarna, ouderschapsverlof of zorgverlof.
 • tijdens het lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan. 
 • tijdens het kandidaatschap voor een medezeggenschapsorgaan.
 • tijdens het lidmaatschap van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad.
 • tijdens de militaire of vervangende dienstplicht in het land van herkomst.
 • als uw werknemer lid is van een vakbond of vanwege het bijwonen van vergaderingen van vertegenwoordigende organen of de Eerste Kamer (met uitzondering van de Tweede Kamer).
 • vanwege discriminatie op grond van godsdienst, ras, leeftijd of handicap.
 • als uw werknemer weigert op zondag te werken.
 • als uw bedrijf wordt overgenomen.
 • vanwege het recht op adoptieverlof en het verlof voor het opnemen van een pleegkind.
 • als uw medewerker bij u werkt als deskundige van de Arbeidsomstandighedenwet.
 • als uw medewerker een functionaris is voor de gegevensbescherming in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat als uw werknemer zelf ontslag neemt?

Een werknemer hoeft geen reden te hebben om ontslag te nemen. Neemt uw werknemer zelf ontslag, dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Maar vertrekt uw werknemer vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uzelf? En is hierdoor een verstoorde arbeidsverhouding ontstaan? Dan heeft uw werknemer wel recht op een transitievergoeding.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.