Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Centraal Bureau voor de Statistiek

Als uw werknemer ziek wordt, moet u hem ziekmelden. Bij langdurige afwezigheid moet u samen voor re-integratie zorgen.

Ziekmelding doorgeven

Na de ziekmelding van uw werknemer moet u het volgende doen:

Starten re-integratie

Als uw werknemer langdurig ziek is, dan moet u er samen voor zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Dat heet re-integratie. De Wet verbetering poortwachter verplicht u om:

 • Alle gegevens, documenten en gegevens bij te houden en vast te leggen. Bijvoorbeeld het re-integratieverslag en de correspondentie met de arbodienst.
 • Iedere 6 weken een voortgangsgesprek te voeren met uw werknemer. U maakt hiervan een verslag.
 • Uiterlijk binnen 6 weken de bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts beoordeelt wat uw werknemer nog kan doen en maakt een probleemanalyse.
 • In de 8ste week van ziekte een plan van aanpak te maken samen met uw werknemer. UWV heeft hiervoor een format.
 • UWV om een deskundigenoordeel te vragen als de re-integratie vastloopt.
 • Als het mogelijk is taken, werkplek, uren en werktijden aan te passen.

Uw werknemer werkt verplicht mee

Uw werknemer moet verplicht actief meewerken aan re-integratie. Hierbij hoort:

 • Met de bedrijfsarts de gezondheidssituatie bespreken.
 • Met u iedere 6 weken de voortgang bespreken.
 • Samen met u een re-integratieplan opstellen en goedkeuren.
 • Passend werk accepteren.

Rechten van uw werknemer

Uw werknemer:

 • hoeft u niet te informeren over de aard van de ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • is niet verplicht om de bedrijfsarts toestemming te geven voor het opvragen van medische gegevens.
 • mag UWV zelf vragen om een deskundigenoordeel als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.

Doorbetalen salaris

U moet uw zieke werknemer met een vast of tijdelijk contract ten minste 70% van het laatstverdiende loon en vakantietoeslag doorbetalen. Staat er een hoger percentage in het arbeidscontract of cao? Dan moet u zich hieraan houden. De duur van doorbetaling is afhankelijk van een tijdelijk of vast contract, maximaal 104 weken.

Vergoeding werkplekaanpassing

Wanneer u extra kosten moet maken om de werkplek van uw werknemer aan te passen, kunt u hiervoor bij UWV een vergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld als u een aangepast bureau moet aanschaffen.
Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt blijft

Als uw werknemer ondanks alle re-integratie inspanningen na 2 jaar voor 35% of meer arbeidsongeschikt blijkt, dan komt hij in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terecht. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Bij een WGA-uitkering moet u altijd meebetalen. Hoeveel is afhankelijk is van het aantal werknemers uit uw bedrijf dat in de WGA komt. Bij een IVA-uitkering betaalt u niet mee.

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo'n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.