Belasting niet op tijd kunnen betalen

Deze informatie is geplaatst door Belastingdienst

Stel dat u uw belasting niet op tijd kunt betalen. Dit kan nadelige financiële gevolgen voor u hebben. Maak daarom afspraken met de Belastingdienst. Dan kunt u misschien uitstel van betaling krijgen, of een betalingsregeling of kwijtschelding. U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vraag uitstel aan

Via de BelastingTelefoon kunt u voor maximaal 4 maanden uitstel van betaling aanvragen. De voorwaarden waaraan u dan in elk geval moet voldoen zijn:

 • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan 20.000 euro.
 • U heeft voor uw openstaande belastingschuld nog geen dwangbevel ontvangen.
 • U heeft eerder altijd op tijd aangifte gedaan.
 • U heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.

Houd uw burgerservicenummer bij de hand en uw gebruikersnaam voor uw persoonlijke inlog voor ondernemers. De Belastingdienst kan u dan sneller helpen. U ontvangt binnen 10 dagen een schriftelijke bevestiging van het betalingsuitstel.

Tref een betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor telefonisch uitstel van betaling, dan kunt u misschien uitstel voor ondernemers met betalingsproblemen krijgen. U moet dan in ieder geval voor de hele belastingschuld zekerheid kunnen geven. Bijvoorbeeld met:

 • een bankgarantie
 • een persoonlijke borgstelling
 • een hypotheek

Een betalingsregeling duurt maximaal 12 maanden. Deze periode geldt vanaf de laatste betaaldatum van de belastingaanslag waarvoor u de betalingsregeling aanvraagt. Uw verzoek om uitstel van betaling dient u in via het formulier Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen. U kunt dit formulier op uw computer invullen. Daarna moet u het afdrukken, ondertekenen en versturen.

Teruggaaf btw verrekenen met aangifte loonheffingen

Moet u een aangifte loonheffingen betalen en krijgt u btw terug over dezelfde periode, dan kunt u de Belastingdienst vragen om de aangifte loonheffingen te verrekenen met de btw-teruggaaf. Hiervoor gebruikt u het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw. Als u voor deze verrekening in aanmerking komt, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor de loonheffingen.

Uitstel van betaling door bijzondere omstandigheden

Wanneer u tijdelijke betalingsproblemen heeft, kunt u in bepaalde gevallen uitstel van betaling krijgen voor een langere periode dan 12 maanden of zonder dat u voor de hele belastingschuld zekerheid hoeft te geven. U moet dan in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • u schakelt een derde deskundige in die voor u verklaart dat uw onderneming levensvatbaar is. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een accountant, consultant of brancheorganisatie. 
 • Verder verklaart de derde deskundige:
  • uw onderneming heeft bestaande betalingsproblemen
  • de betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard
  • de betalingsproblemen worden voor een bepaald tijdstip opgelost.

U stuurt uw verzoek naar:

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

 • het faillissement van 1 van uw grote klanten
 • u bent ernstig ziek
 • uw onderneming is getroffen door een dierziekte waardoor er grootschalig preventief geruimd moet worden.

Coronacrisis

Kunt u vanwege de coronacrisis niet op tijd betalen? Dan kunt u tot en met 31 januari 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Heeft u in 2020 of 2021 bijzonder uitstel van betaling gekregen? Dan biedt de Belastingdienst u een betalingsregeling aan.

Vraag kwijtschelding aan

Een verzoek om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betaling doet u wanneer blijkt dat u onvoldoende geld heeft om te betalen. Kwijtschelding vraagt u aan via het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen. De Belastingdienst stelt voorwaarden voor het verlenen van kwijtschelding. Een van die voorwaarden is dat u een akkoord bereikt met al uw schuldeisers over gedeeltelijke betaling in ruil voor kwijtschelding.

Nadelige gevolgen niet betalen

Als u uw belasting niet of te laat betaalt, betaalt u altijd meer. U betaalt dan namelijk ook invorderingsrente en eventuele bijkomende kosten. Wanneer u niet op tijd betaalt, gaat de Belastingdienst over tot maatregelen om de schuld bij u te innen. Dat begint met het versturen van een aanmaning en kan eindigen in beslaglegging op uw eigendommen of banktegoeden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor uw rekening.

Tips

 • Reserveer geld voor al uw te betalen belastingen. Zoals btw, inkomstenbelasting en motorrijtuigenbelasting.
 • Maak een afspraak met uw belastingkantoor voor advies over bijvoorbeeld belastingen en betalingen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met BelastingTelefoon

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.