Gebruiksvoorwaarden Startclub Arnhem

Startclub Arnhem: dé plek voor Arnhemse starters

Welkom bij Startclub Arnhem!

Wat goed dat je dit document leest!

Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij als bezoeker gebruik kunt maken van ons online platform. Voorwaarden zijn altijd aardig wat leesvoer. Geen zorgen: we hebben ons best gedaan om deze gebruiksvoorwaarden zo duidelijk mogelijk te omschrijven en geen moeilijke juridische termen te noemen. Zijn de voorwaarden op onderdelen toch onduidelijk, stel dan jouw vraag aan ons via onderstaande contactmethoden.
Startclub Arnhem is een online platform waarop diverse partners uit Arnhem hun aanbod aanbieden, zodat startende ondernemers uit Arnhem eenvoudig met deze ervaren ondernemers, coaches en netwerkpartners, uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid in contact kunnen komen. Dit zijn echte mensen met kennis, ervaring of middelen die de starter écht verder kunnen helpen.
Startclub Arnhem bundelt dus het aanbod vanuit diverse partners in de stad en biedt dit aan op één online platform.
De Startclub zal zich ook ‘offline’ gaan organiseren in de vorm van events. Tevens staat een fysieke plek in de stad op het verlanglijstje voor de club.

Founding partners

Founding partners van deze pilot zijn Rabobank Arnhem en Omstreken, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Gemeente Arnhem.

Bedrijfsgegevens

Startclub Arnhem (een initiatief van Stichting De Innovatiefabriek Arnhem)
Jansbuitensingel 23
6811 AD ARNHEM

KvK-nummer : 62852140
Website : www.startclubarnhem.nl
E-mail : info@startclubarnhem.nl
Telefoon : 06-54756533 (Michiel van Drunen in de rol als Firestarter)

Artikel 1 – Begrippen

Evenement: op het online platform aangeboden evenementen waaronder (online) trainingen, masterclasses, workshops, ontbijtsessies, strategiesessies en netwerkborrels (niet-limitatieve opsomming).
Startclub Arnhem: de partij die dit online platform beschikbaar stelt en is daarmee de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden.
Online platform: de online marktplaats van Startclub Arnhem waar starters en aanbieders van een dienst elkaar treffen. Het online platform is te bereiken via https://startclubarnhem.nl.
Starter: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die gebruik wil maken van het online platform van Startclub Arnhem.
Partner: een partij of persoon uit het bedrijfsleven, onderwijs of de overheid die via het online platform zijn of haar diensten aanbiedt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Startclub Arnhem worden aangeboden, op alle overeenkomsten van Startclub Arnhem en op ieder gebruik van ons online platform. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de starter, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Startclub Arnhem uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
2. Als je gebruik maakt van ons online platform, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Specifiek ga je akkoord met het volgende:

Je erkent dat Startclub Arnhem een tussenpersoon is. Het platform is dus een digitaal prikbord. Op het platform worden diensten van partners geïntroduceerd en jij kiest zelf je eigen match. Daarom kan Startclub Arnhem daar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor worden gehouden. De (koop)overeenkomst komt enkel tot stand tussen jou en de partner.
Enkel de partner is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar diensten en resultaten.
3. Startclub Arnhem mag deze gebruiksvoorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De nieuwe gebruiksvoorwaarden worden altijd op onze website geplaatst.
4. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
5. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden en een tussen Startclub Arnhem en de starter gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Artikel 3 – De rol van Startclub Arnhem

1. Startclub Arnhem stelt een online platform ter beschikking waar een partner zijn of haar dienst/evenement aan kan bieden en de starter dit aanbod kan bekijken. Op het online platform worden ook evenementen van de Startclub Arnhem zelf aangeboden.
2. Wanneer de starter gebruik wil maken van de diensten van de partner, komt er tussen de starter en de partner een overeenkomst tot stand. Startclub Arnhem is geen partij bij deze overeenkomst en heeft enkel de rol als elektronisch prikbord.
3. Startclub Arnhem regelt de communicatie tussen de starter en de partner niet. Startclub Arnhem heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de tussen de starter en de partner gemaakte afspraken.
4. Eventuele geschillen tussen de starter en de partner dienen dan ook onderling opgelost te worden.

Artikel 4 – Verplichtingen van de starter

1. Ons online platform richt zich in beginsel op startende ondernemers. Dit kunnen ondernemers zijn met tussen de 0 en 5 jaar ervaring, maar ook ervaren ondernemers die nieuwe initiatieven zijn gestart. Ook als jij overweegt om een onderneming te beginnen of als jij al jaren een eigen bedrijf hebt, ben je van harte welkom.
2. De diensten van Startclub Arnhem zijn alleen toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar of met schriftelijke toestemming van ouders of verzorgers.
3. De starter zorgt ervoor dat de gegevens die hij via het online platform verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.

Artikel 5 – Account

1. Om gebruik te kunnen maken van ons online platform is het noodzakelijk dat de starter een account aanmaakt met een gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord.
2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord voor je account en zult zorgvuldig omgaan met de inloggegevens van je account. Dit betekent dat inloggegevens niet met derden gedeeld mogen worden.
3. Bij een vermoeden van ongeoorloofd gebruik van je account, neem je direct contact op met Startclub Arnhem.
4. Startclub Arnhem heeft het recht om starters die ongepast gedrag vertonen of het online platform gebruiken in strijd met de wet of deze gebruiksvoorwaarden, de toegang tot het online platform te ontzeggen en het lidmaatschap te beëindigen zonder hierbij enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de starter.

Artikel 6 – Garantie

1. Startclub Arnhem zal zich als een goede dienstverlener inspannen om ervoor te zorgen dat de starter optimaal gebruik kan maken van ons online platform. Startclub Arnhem kan echter niet garanderen dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn en altijd zullen voldoen aan de verwachtingen van de starter.
2. Startclub Arnhem streeft ernaar eventuele storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en ervoor te zorgen dat de starter hier zo min mogelijk hinder van ondervindt.
3. Startclub Arnhem heeft het recht om zonder voorafgaande mededeling haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud, aanpassingen en verbeteringen van de systemen, zonder dat de starter hierdoor recht op schadevergoeding heeft. Startclub Arnhem zal wel haar best doen de starter hierover vooraf te informeren.
4. De informatie die wordt weergegeven op ons online platform is onder voorbehoud van kennelijke vergissingen, verschrijvingen en programmeer- en typefouten.

Artikel 7 – Wijzigingen

1. Startclub Arnhem heeft het recht haar website of delen daarvan of de diensten die wij aanbieden, te wijzigen. Startclub Arnhem zal haar best doen de starter te informeren voorafgaand aan de wijziging.

Artikel 8 – Beëindiging lidmaatschap

1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan op ieder moment opgezegd worden door een e-mail te sturen naar info@startclubarnhem.nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Startclub Arnhem is niet aansprakelijk voor schade die de starter lijdt door:
gebruik van het online platform;
het niet of niet veilig beschikbaar zijn van onze website of delen daarvan;
onjuiste of onvolledige informatie op onze website;
de afname van diensten van partners via het online platform;
evenementen van zowel Startclub Arnhem als onze partners, die geen doorgang kunnen vinden,
tenzij deze schade veroorzaakt wordt door een wettelijke of contractuele tekortkoming, opzet of grove schuld van Startclub Arnhem.

Artikel 10 – Overmacht

1. Startclub Arnhem is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder een overmachtssituatie wordt in deze gebruiksvoorwaarden onder andere maar niet uitsluitend verstaan: uitval van of storingen in de telecommunicatie of internetverbinding, niet of gebrekkige leveringen van leveranciers van Startclub Arnhem en overheidsmaatregelen.
2. Wanneer een overmachtssituatie gedurende een periode van dertig (30) dagen blijft voortbestaan, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 11 – Privacy

1. Op deze gebruiksvoorwaarden en alle diensten van Startclub Arnhem is ook de privacyverklaring van Startclub Arnhem van toepassing. In de privacyverklaring kun je teruglezen hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. De privacyverklaring is te raadplegen via onze website. De partners verbonden aan ons online platform zijn zelf verantwoordelijk om jou te informeren over hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Startclub Arnhem verwijst daarvoor altijd naar de privacyverklaring van de desbetreffende partner.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video´s, welke getoond worden via het online platform of de social media kanalen van Startclub Arnhem, berusten uitsluitend bij Startclub Arnhem of één van haar partners en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Startclub Arnhem worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. In het geval het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, is Startclub Arnhem gerechtigd haar schade te verhalen op degene die inbreuk maakt.

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

1. Van een geschil is sprake als een van de partijen dit stelt.
2. Partijen zullen altijd proberen om eerst gezamenlijk tot een oplossing te komen.
3. Op alle door Startclub Arnhem gesloten overeenkomsten en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
4. Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Versie november 2020